Środowiskowy Dom Samopomocy

Deklaracja dostępności serwisu Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Środowiskowy Dom Samopomocy zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Środowiskowy Dom Samopomocy.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

• nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Wyłączenia:

• część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
• administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Pacek, adres poczty elektronicznej kierowniksds@um.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48814586223. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach

Adres organu odwoławczego: ul. Mickiewicza 2A, 24-100 Puławy

Adres e-mail organu odwoławczego: domsds@um.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: +48814586223

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Mickiewicza 2A, 24-100 Puławy
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Mickiewicza. Do wejśćia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Powrót na początek strony